معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : علی   آدمی ابرقوئی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علی آدمی ابرقوئی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^